Huisreglement

 

Om te zorgen dat onze behandeling optimaal tot zijn recht komt en voor een goede gang van zaken zijn er huisregels opgesteld.

 

Behandelovereenkomst

Bij de eerste afspraak met uw therapeut komt de behandelovereenkomst tot stand. De behandelovereenkomst is de overeenkomst tussen de therapeut en de patièˆnt waarin wordt afgesproken dat de therapeut de fysiotherapeutische handelingen als screenen, onderzoeken, adviseren en het uitvoeren van het behandelplan mag toepassen met als doel aan de hulpvraag van de patièˆnt te voldoen. Wanneer de therapeut verwacht u niet of niet verder te kunnen helpen, dan zal de therapeut dit met u bespreken. Indien gewenst zal de therapeut u, voor zo ver mogelijk en met behoud van keuze vrijheid in therapeut, behulpzaam zijn bij het vinden van andere mogelijkheden van hulpverlening. Daarnaast maken de onderstaande beschreven huisregels, rechten en plichten en betalingsvoorwaarden onlosmakelijk onderdeel uit van de behandelovereenkomst.

 

 • Wanneer u reeds een afspraak heeft kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.
 • Laat geen waardevolle spullen achter in de wachtkamer! Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van uw persoonlijke eigendommen.
 • Wilt u s.v.p. uw eigen handdoek meenemen.
 • Wilt u de eerste keer uw zorgverzekeringspas, identiteitsbewijs en verwijzing (indien van toepassing) meenemen. Wij zijn verplicht deze gegevens te controleren. Als uw gegevens tussentijds veranderen, wilt u dit dan s.v.p. doorgeven.
 • Het aantal behandelingen én het tarief dat door uw verzekering wordt vergoed, verschilt per verzekeraar en verzekerd pakket. Dat maakt het voor ons ondoenlijk om alle verschillende regelingen te kennen. Check dus ook zelf uw polisvoorwaarden! Bij overschrijding van uw budget fysiotherapie dient u zelf de kosten te betalen.
 • Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij een overeenkomst en wij declareren rechtstreeks bij hen tegen contractueel afgesproken tarieven. In alle andere gevallen wordt de rekening naar u gestuurd en gelden de tarieven zoals overeengekomen met uw zorgverzekeraar of zoals deze in de wachtkamer en op de website zijn vermeld.
 • Bij verhindering dient u uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen anders wordt 75% van het gehanteerde tarief bij ú in rekening gebracht. Dit wettelijk toegestane wegblijftarief wordt niet vergoed door uw zorgverzekering. Voor afspraken op maandag geldt dat de afspraak maandag vóór 9 uur afgezegd moet zijn. Afzegging kunt u telefonisch, per e-mail of aan de balie doorgeven.
 • Het is belangrijk om te melden als u in een andere fysiotherapiepraktijk in behandeling bent of eerder dit jaar bent geweest. Dit om te voorkomen dat u uw budget fysiotherapie/bewegingstherapie overschrijdt en zelf een nota krijgt.
 • Ook dient u er dan op te letten dat u niet in beide praktijken op dezelfde dag behandeld wordt aangezien de zorgverzekeraar slechts 1 behandeling per dag vergoedt en de 2e behandeling dus voor eigen rekening is.
 • Indien u niet verzekerd bent ontvangt u van ons een factuur per post. Betaling gelieve binnen 2 weken te doen
 • Gebruik van mobiele telefoons zoveel mogelijk beperken i.v.m. verstoring van de behandeling.
 • Voor een goede telefonische bereikbaarheid maken wij gebruik van een telefoonservice op de tijden dat wij niet rechtstreeks bereikbaar zijn. De telefonist geeft uw boodschap aan ons door en , indien gewenst, nemen wij z.s.m. contact met u op.
 • v.p. de lectuur en het speelgoed in de wachtkamer na gebruik terugleggen. Folders uit het rek kunt u gratis meenemen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van het foldermateriaal.
 • Wij trachten zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met uw privacy. In de meeste behandelkamers is de privacy gewaarborgd. Tevens hanteren wij in de praktijk een privacyreglement. Belangrijk onderdeel hierin is dat uw persoonsgegevens en behandeldossier zich in een beveiligd computerbestand bevinden en dus niet toegankelijk zijn voor derden.
 • Eventuele schriftelijke bijlagen, behorend bij uw dossier worden, in een afgesloten kast bewaard. U, als cliënt, of uw (wettelijke) vertegenwoordiger heeft recht op inzage in het behandeldossier.
 • Als u wordt behandeld door één van onze fysiotherapeuten dan heeft u een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. In de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) staan de rechten en plichten die daarbij horen. De zorgverlener en de patiënt moeten zich daaraan houden.
 • In geval u een niet-reanimeren-verklaring bij u draagt , heeft u zelf de verantwoordelijkheid om dit door te geven aan uw behandelaar.
 • Indien u een klacht heeft over uw fysiotherapeut of een andere klacht, dan kunt u dit met hem/haar bespreken of met een van de praktijkhouders. De praktijk is aangesloten bij een externe klachtencommissie. Indien u dat wenst, kunt u bij het indienen van een klacht ondersteuning en advisering krijgen van de patiëntenorganisatie NPCF. Informatie over uw rechten als cliënt en de klachtenregeling vindt u in een folder welke u kunt vinden in het folderrek in de wachtkamer.
 • Fitnessruimte: Gebruik maken van de fitnessapparatuur zonder instructie vooraf of waarbij men zich niet aan de gegeven instructies houdt is voor eigen risico. In deze gevallen kan de directie niet aansprakelijk gesteld worden voor opgelopen letsel of schade.
 • Behandeling aan huis: Wilt u s.v.p. 15 minuten voor de afgesproken tijd klaar zijn voor de behandeling. Uw behandelend fysiotherapeut kan door omstandigheden (verkeer, ander huisbezoek e.d.) 15 minuten eerder of later dan de afgesproken tijd aanwezig zijn.
 • Wat betreft de privacy is het uw eigen keuze of er al dan niet anderen tijdens de behandeling aanwezig zijn.
 • Bij eventuele onduidelijkheden of zaken niet voorzien in dit reglement beslissen de praktijkhouders.

 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u zich wenden tot de fysiotherapeuten.