Algemene Voorwaarden

ACTIEF! Fysiotherapie Buchten | Nieuwstadt | SUSTEREN | Sittard

 

Tarieven en kosten

Met vrijwel alle zorgverzekeraars hebben we contracten afgesloten. Om zeker te weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. De lijst met vrije tarieven staat vermeld op onze website en is te vinden in onze ontvangstruimte.

 

Aanmelden

Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW gegevens, uw verzekering en indien van toepassing, de verwijsbrief. Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klacht het gaat en of u specifiek behandeld wilt worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut.

 

Naar de fysiotherapeut zonder verwijsbrief / Direct Toegankelijkheid Fysiotherapie

Vanaf 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk voor een screening en aanvullend beleid, dit betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk is. Er wordt met u een afspraak gemaakt voor een screening en een intake. De eerste 15 minuten van de afspraak zal bestaan uit de screening, om te kijken of u met uw klachten bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent of dat een bezoek aan de huisarts gewenst is.

 

Wat kunt u verwachten van de eerste afspraak

Bij de eerste afspraak neemt u mee:

                        - Eventueel de verwijsbrief

                        - Uw ziektekostenverzekering gegevens

                        - Geldig identiteitsdocument

                        - Handdoek

 

U neemt plaats in de wachtkamer en u wordt door de fysiotherapeut opgehaald. De fysiotherapeut checkt uw persoonsgegevens die tijdens de aanmelding genoteerd zijn en maakt een behandeldossier aan. Hierna wordt u gevraagd naar uw gezondheidsprobleem. In de meeste gevallen wordt dit gesprek gevolgd door een (lichamelijk) onderzoek. Tijdens het onderzoek kan u gevraagd worden zich gedeeltelijk uit te kleden. Het onderzoek zal ongeveer 30 minuten in beslag nemen.

Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden. In dit behandelplan zal de therapievorm en een inschatting van het aantal behandelingen worden besproken met u. De fysiotherapeut maakt na afloop met u een nieuwe afspraak.

 

Bij de tweede afspraak zal gestart worden met de behandeling van uw klacht. De duur van een behandeling zal gemiddeld 25 minuten bedragen.

 

Informed Consent over het behandelplan en de voorgestelde interventie

Voordat u behandeld wordt, is uw toestemming nodig. In de gezondheidszorg mag u alleen worden behandeld met uw toestemming. Om toestemming te kunnen geven, is het belangrijk dat u voldoende informatie krijgt en dat u de informatie ook begrijpt. Voordat de therapeut de eerste interventie toepast zal deze het voorgestelde behandelplan en interventie aan u voorleggen.

Als u als patiënt/client toestemming geeft op basis van voldoende informatie wordt dat ’informed consent’ genoemd. Zonder uw toestemming vindt er geen interventie plaats.

 

Afmelden

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Ziekmelding dient te geschieden uiterlijk de dag van de afspraak tussen 8.00-9.00 uur.

Let op: niet of niet tijdig afgezegde afspraken mogen niet bij de zorgverzekering gedeclareerd worden en moeten daarom door u zelf betaald worden.

 

Kwaliteit

De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk staan geregistreerd in het kwaliteitsregister van Stichting Keurmerk Fysiotherapie.

 

Privacy

Elke locatie beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor indien gewenst uw privacy is gewaarborgd.

 

Waarneming

Om ervoor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord werken wij in teams, om de continuïteit te waarborgen tijdens vakantie, studie, of ziekteverzuim. Wanneer door omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is wordt mogelijk de behandeling overgenomen door een andere fysiotherapeut.

 

Stagiaires

Wij bieden studenten van de opleiding fysiotherapie de mogelijkheid om stage te lopen bij ons. Het kan zijn dat er tijdens de behandeling, met uw goedkeuring, een stagiaire meekijkt of een (deel) behandeling uitvoert.

 

Hygiëne

Wij vragen u voor iedere behandeling een handdoek mee te nemen. Verder verwachten wij van u als patiënt/ cliënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht wilt nemen en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

 

Klachten

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of bij praktijkeigenaar en een klachtenformulier invullen. Ook kunt u via de website, onder het kopje “niet tevreden?” uw klacht melden. Er zal contact met u opgenomen worden om te zoeken naar een oplossing voor uw klacht. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van de klachtenregeling van Stichting Keurmerk Fysiotherapie.

 

Privacyreglement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

 

Reglement:

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

 

 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten binnen het team, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U het recht heeft om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.
 • Indien gewenst kunt u een afschrift van uw gegevens ontvangen.

 

Vergoedingen

Met alle zorgverzekeraars hebbij wij contracten afgesloten.

Behandelingen die voor vergoeding in aanmerking komen, kunnen meestal rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden. Indien het decalreren bij uw zorgverzekeraar niet mogelijk is, dan ontvangt u zelf een nota op basis van de particulier vastgestelde tarieven. Een lijst met onze tarieven hangt op het prikbord in de wachtkamer en is te vinden op onze website.

 

Als patiënt bent u zelf verantwoordelijk voor het nakijken van uw polisvoorwaarden en het bijhouden van de behandelingen die voor vergoeding in aanmerking komen.

 

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen particulier in rekening worden gebracht.

 

 • De declaraties van de behandeling(en) zullen via VECOZO, het portaal dat onze declaraties afhandelt, bij de betreffende, door ons gecontracteerde, zorgverzekeraar worden ingediend. Voor het deel dat eventueel niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed zult u alsnog een factuur ontvangen.

 

 • Voor de overige zorgverzekeraars kunt u in overleg met de fysiotherapeut een afspraak maken via welke weg wordt gedeclareerd. U bent te allen tijde er zelf voor verantwoordelijk dat de declaratie wordt voldaan, ongeacht hoe u verzekerd bent.

 

 • Betalingen dienen binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan zijn wij gerechtigd, na aanmaning, over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan, de wettelijke rente en extra administratiekosten in rekening te brengen.

 

 • Als u in gebreke blijft na de aanmaning, hebben wij het recht incassomaatregelen te nemen. Alle met de incasso van de gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten) komen voor uw rekening in dat geval.

 

Eigendommen

De praktijk is niet verantwoordelijk voor uw eigendommen.

 

Niet roken / Geen huisdieren

Binnen de praktijk mag niet worden gerookt. Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen tijdens uw behandeling of training. Uitzondering geldt voor hulphonden.

 

Niet reanimeren

Indien u niet gereanimeerd wilt worden, bent u zelf verantwoordelijk voor een niet-reanimeren verklaring. Indien reanimatie nodig is, zijn we dat in alle gevallen verplicht te doen tenzij u een niet-reanimatie verklaring zichtbaar op uw lichaam draagt. Deze kunt u aanvragen bij:

 

Actueel nieuws

Voor de meest actuele zaken en veranderingen verwijzen wij u naar onze website: www.actief-fysio.nl. Daarnaast kunt u ook op de hoogte blijven via ons social media kanaal Facebook

 

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via

Nieuwstadt      046 - 485 46 16

Buchten                      046 - 485 19 26

Sittard             046 - 485 46 16

Susteren         046 - 449 25 61

of via ons mailadres: info@actief-fysio.nl